Átkattintok a kategóriákra Átkattintok a kosárra Átkattintok a navigációra

Nem érdekelnek a kedvezmények és akciók, szeretném elrejteni a sávot.

Reklamációs eljlárás

I. Általános rendelkezések

A reklamációs eljárás szerves részét képezi a Forcamping s.r.o. (székhely: Veselská 699. Praha 199 00, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságnál: C 194007, Statisztikai számjel: 242 95 825) társaság Általános Üzleti Feltételeinek, mely pontosan leírja az eladótól megvásárolt termékkel kapcsolatos reklamáció ügymenetét. Az eladó székhelye nem egyezik meg a levelezési címmel, mely a kapcsolat menüpont alatt van feltüntetve.


A vevő köteles megismerni a Reklamációs eljárást és az Általános szerződési feltételeket az áru megrendelése előtt.

A szerződés megkötésével és az áru átvételével a vevő elfogadja a Reklamációs eljárást. 
 
A Reklamációs eljárásban szereplő kifejezések meghatározása elsőbbséget élvez az ÁSZF-ben szereplőkkel szemben. Amennyiben a Reklamációs eljárás nem határozza meg külön az adott kifejezést, azt az ÁSZF-ben szereplő definíció alapján kell értelmezni. Amennyiben az ÁSZF-ben sem található meghatározás, akkor a jogszabályokban is használt értelmezést kell alapul venni.

Garancialevélként a Forcamping minden megvásárolt termékhez mellékel egy bizonylatot (számlát, jótállási jegyet - a továbbiakban garancialevelet) a törvény által meghatározott minden szükséges adattal amelynek szerepelni kell a garancialevélen (különös tekintettel az áru megnevezésére, a jótállás idejére, a termék árára, mennyiségére, sorozatszámára).

Amennyiben ez szükséges tekintettel a nyújtott garanciára, az eladó a garancialevélben érthető módon megmagyarázza a szolgáltatott garancia tartalmát, meghatározza annak terjedelmét, feltételeit, érvényességi időszakát és annak a módját, hogyan lehet érvényesíteni az abból eredő igényeket. Az eladó a garancialevélben egyúttal feltünteti, hogy a garancia biztosítása nincs kihatással a vevő jogaira, amelyek a tárgy megvételével kapcsolatosak.

Meghosszabbított garancia - mindig összhangban kell, hogy legyen a gyártó által meghatározott garanciális feltételekkel, bármely reklamáció esetén. Ebben az esetben a garancialevél mindig tartalmazza a fent említett adatokat, és a fenti feltételeknek megfelelően kerül kiadásra.

 

II. Garancia időtartama

A garanciális idő az áru kézhezvételének napjától kezdődik. 

A fogyasztási cikkek értékesítések esetén a hivatalos garanciaidő 24 hónap, kivéve ha a külön jogszabály nem ír elő hosszabb időtartamot. Használt termék vásárlása esetén a Forcamping nem vállal felelősséget azokért a hibákért (enyhén használt, kopott) amelyekkel a termék már a megvásárlás előtt is rendelkezett, valamint a fennálló hibákért megszűnik a felelőssége ha azokért a kézhezvételétől számított 12 hónapon belül nem indítottak reklamációt. Ezt az időszakot a Forcamping feltünteti a vásárlási bizonylaton és a rendelés visszaigazolásakor is. Azokra a hibákra vagy hiányosságokra a garancia nem vonatkozik, amelyek miatt a termék alacsonyabb áron került értékesítésre. 
 

III. Jótállási feltételek

I. Javasoljuk, hogy a vevő a csomag átvételekor a kézbesítővel együtt ellenőrizzék annak állapotát (csomagok száma, céges logóval ellátott sérülésmentes szalag, doboz sérülése) a mellékelt fuvarlevél alapján. A vevő jogosult a csomag átvételének megtagadására, amennyiben az nem felel meg a vásárlási szerződésben bennfoglaltatnak, azaz a csomag hiányos vagy sérült. Ha a vevő a sérült csomagot átveszi a kézbesítőtől, a sérülést az átvételi elismervényen fel kell tüntetni.

II. A hiányos vagy sérült csomagot haladéktalanul be kell jelenteni emailen a rendelesek@4camping.hu címre, a kézbesítővel együtt megírt kárbejelentővel együtt, melyet szintén elküldhet emailben, faxon vagy postán.


III. A garancia nem terjed ki a hibás használatból eredő károkra.

Ezen kívül nem vonatkozik az alábbi módon keletkezett károsodásokra (az esetben, ha az ilyen tevékenység nem megszokott tevékenység, és emellett nincs megtiltva a mellékelt használati utasításban):

  1. az áru mechanikai sérülése,
  2. az áru olyan feltételek mellett történő használata, amely nem felelnek meg hőmérsékletükkel,porosságukkal, vegyi és mechanikus környezeti hatásaikkal közvetlenül az eladó vagy a gyártó által meghatározottaknak,
  3. nem szakszerű telepítés, bánásmód, kezelés vagy az áruról történő gondoskodás elhanyagolása,
  4. a túlzott megterhelés vagy a dokumentációban vagy az általános alapelvekben meghatározott feltételekkel ellentétben történő használat általi megrongálódás,
  5. nem szakszerű beavatkozás végrehajtásával vagy a paraméterek módosításával,
  6. az ügyfél által módosított áru (bevonatok, hajlítások, stb.), és a módosítás következtében hiba keletkezett,
  7. a természeti erők vagy erőhatalom általi megrongálással, amit nem vett figyelembe a gyártó az áru gyártására használt anyag kifejlesztése vagy gyártása során.

IV. A Forcamping fenntartja a jogot magának, hogy elutasítsa a reklamációt abban az esetben ha a reklamált termék és/vagy azok alkatrészei szennyezettek, vagy higiéniailag nem felel meg a panasztételi eljárásban szereplő biztonságos átadás feltételének.

 

IV. Reklamáció rendezése

Amennyiben a vevő fogyasztó, az eladó azonnal dönt a reklamációról, és bonyolult helyzetekben három munkanapon belül. Ebbe az időszakba nem számítódik bele a megfelelő időszak, amely a termék vagy szolgáltatás típusától függően szükséges a hiba elbírálásához. A Forcamping a reklamációt - a hiba eltávolításával együtt - felesleges késedelem nélkül rendezi,legkésőbb azonban a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül. A 30-napos határidő a reklamáció érvényesítését követően meghosszabbítható a fogyasztóval kötött megállapodás alapján - ez ilyen meghosszabbítás nem lehet határozatlan idejű vagy aránytalanul hosszú időre meghatározott. A határidő, illetve a meghosszabbított határidő leteltével érvényes, hogy a tárgy hibája valóban létezett, és a fogyasztónak azonos joga van, mintha olyan hibáról lenne szó, amely nem távolítható el. Ez a határidő nem kötelező érvényű a vevőre-vállalkozóra nézve, ha a követelést a reklamáció benyújtásának napjától számított 40 napon belül rendezik.

A Forcamping a vevőnek írásos igazolást ad a reklamáció érvényesítésének dátumáról, tartalmáról, rendezésének kért módjáról, mindezt emailben rögtön a reklamáció beérkezése után (személyesen történő reklamáció esetén azonnal átadva); továbbá igazolást ad reklamáció rendezésének dátumáról, a javítás végrehajtásáról és a reklamáció időtartamáról, illetve esetlegesen a reklamáció elutasításának indoklásáról.

A vevő jogosult a felmerült költségek ésszerű megtérítésére, amelyek a jogos reklamáció érvényesítésével kapcsolatosak (a reklamált áru visszaküldése során felmerülő postaköltség összege). Javasoljuk, hogy a reklamációjának feldolgozását követő 30 napon belül jelezze igényét - a törvény a határidő felől nem rendelkezik. 

A jogos reklamáció rendezése után a garancia ideje meghosszabbodik a garancia rendezésével eltelő idővel. Jogtalan reklamáció esetén a garancia nem hosszabbodik meg. Amennyiben a reklamált áru a törvény által megszabott határidőn belül ki lett cserélve, az új árura csak annyival fog hosszabb garancia vonatkozni, amennyi ideig tartott a reklamáció rendezése. A vevőnél marad az eredeti nyugta az eredeti vásárlási dátummal. A reklamáció rendezésének ideje a reklamáció érvényesítése utáni első naptól számítandó egészen addig amíg a vevő nem köteles átvenni az árut. A reklamáció rendezéséről a vevőt arra az e-mailre kap értesítést amelyikről benyújtotta a reklamációját.

A reklamáció rendezésének befejezéséről a Forcamping értesíti a vevőt telefonon, SMS-ben vagy emailben. További közös megegyezés (a Forcamping és a vevő közt) alapján a rendezett reklamáció tárgyát képező terméket a vevő által megjelölt címre kézbesítik, vagy egy megjelölt üzletbe, hogy személyesen átvehesse azt.

A vevő köteles a reklamációt haladéktalanul átvenni 30 napon belül attól számítva, hogy annak rendezéséről tájékoztatták, és ez a határidő nem telhet le hamarabb, mint 60 nappal a reklamáció benyújtásának napjától számítva. Az esetben, ha a reklamáció nem kerül átvételre legkésőbb a határidő utolsó napján, az eladó a határidő leteltével raktározási díjat fog felszámítani a nála elhelyezett áru után 500 azaz ötszáz forint összegben a késedelem minden egyes napjára vonatkozóan.

Az áru kiadásánál a reklamáció rendezését követően a vevő köteles bemutatni egy bizonylatot, amelynek alapján az árut reklamációra átvették, és bizonyítania kell a személyazonosságát egy igazolvány segítségével (személyi igazolvány, útlevél).

 

V. Szokásos használatból eredő kopás

A vevőnek a törvényes jótállási időszakon belüli követelésére vonatkozó jogát nem érinti. A vásárlónak azonban figyelembe kell vennie a fentieket, mivel a garancia nem vonatkozik a tárgy szokásos használatából eredő kopásra és így ez nem keverhető össze a termék élettartamával. Az áru élettartamának megállapításkor figyelembe veszik a normál használat által okozott kopást. Ha a szokásos élettartamnál hosszabb ideig használja (nem csak tulajdonolja) az árut, valószínű, hogy a hiba a normál kopás eredménye, de nem zárható ki az sem, hogy valóban garanciális hibáról van szó. A Forcamping mindig jelzi az elutasított reklamációk esetében, hogy a normális, természetes kopás okozta hibáról van szó.

A Forcamping mindig feltünteti a kínált áruk általános élettartamát.

 

VI. Hol reklamáljunk

A reklamáció rendezésével kapcsolatos ellenvetése esetén a fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezésére Magyarországon a Békéltető Testület illetékes, amelynek internetes címe: https://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek.  Az eladó és a vevő közötti, az adásvételi szerződés alapján felmerülő vita rendezésére a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU weboldalon található online platformot lehet használni. 

 

VII. Záró rendelkezések

Ez a Reklamációs eljárás 2014.05.01-től van érvényben és egyben visszavonja a korábbi Reklamációs rend érvényességét.
Ez a Reklamációs eljárás megtalálható a Forcamping székhelyén, vagy dokumentumként a www.4camping.hu oldalon.